Dalslands Litteraturförening Stadgar fastställda vid föreningens bildande 1999-08-18, reviderade 2005-03-10, 2008-03-11, 2012-08-02 och 2018-03-26.

§1
Föreningen utgör en sammanslutning av personer och organisationer intresserade av att främja litteraturintresset i Dalsland.
§2
Vi verkar för litterär produktion som anknyter till Dalsland. Vi vill vara aktiva i att använda kultur som förändringskraft i samhället.
§3
Föreningen utdelar årligen Dalslands litteraturpris och Dalslands skrivarstipendier enligt fastställda kriterier. Jury för respektive pris och stipendium utses av styrelsen. Om lämpliga mottagare eller medel för utdelning saknas kan föreningen välja att inte dela ut pris/stipendium.
§4
Medlemskap kan vinnas av enskild, makar eller organisationer, mot erläggande av vid årsmötet fastställd årsavgift. För ny medlem som ansluter sig till föreningen efter den 1 oktober gäller avgiften även påföljande år. Medlem som ej den 1 december erlagt avgift för innevarande år anses ha lämnat föreningen.
§5
Årsmötet skall hållas senast under mars månad. Kallelse till årsmötet sker senast 14 dagar före årsmötet, genom föreningens medlemstidskrift eller på annat sätt varom styrelsen fattar beslut.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse.
2. Fastställande av bokslut.
3. Revisorernas berättelse.
4. Fråga om ansvarsfrihet.
5. Val av ordförande.
6. Val av minst sex, högst tolv styrelseledamöter.
7. Val av tre revisorer, varav en godkänd revisor.
8. Val av valberedning.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Övrig programpunkt.

§6
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse och bokslut. Styrelsen skall också utse redaktionskommitté som skall utge medlemstidskriften.
§7
Föreningens handlingar skall förvaras i deposition vid föreningens kansli eller på annan plats varom styrelsen fattar beslut.
§8
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Beslut om ändring skall fattas med två tredjedelars majoritet med två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
§9
Om föreningen upplöses skall tillgångarna fördelas enligt årsmötets beslut. Tillgångarna skall därvid tillfalla organisation som främjar Dalslands kultur.